Hem eşsiz, hem sahipsiz (Bayburt Kalesi)

Hem eşsiz, hem sahipsiz (Bayburt Kalesi)