Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu Yayınlandı

2. Maarif Kongresi kapsamında Türk Eğitim-Sen Bayburt Şubesi tarafından düzenlenen Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı'nın sonuç raporu yayınlandı.

Türk Kültürü ve Eğitim Çalıştayı Sonuç Raporu Yayınlandı

Bayburt Postası - Hem genel hem Bayburt özelinde kültür eğitimi ile ilgili tüm sorunların görüşüldüğü çalıştayda, katılımcılar Bayburt'ta kültür eğitimi anlamında eksikler ve yapılması gerekenleri belirledi. Çalıştaya, akademisyenler, öğretmenler, kültür içerikli faaliyet gösteren kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.    

Kültürün İnşası ve Kültür Aktarımı Problemler ve Çözüm Önerileri, Kültürün Eğitim Aracılığıyla Devamlılığı, Eğitim Politikaları Problemler ve Çözüm Önerileri, Kültür, Kimlik ve Kültürel Bellek Problemler ve Çözüm Önerileri, Kültürel varlıklar (Müzeler ve Tarihî yapılar), Derleme Çalışmaları Hakkında Problemler ve Çözüm Önerileri, Medya ve Dijitalleşme Problemler ve Çözüm Önerileri, Sivil Toplum Örgütleri Problemler ve Çözüm Önerileri, Kültürel Yozlaşma ve Alınacak Önlemler İle İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri adlı 9 başlık altında yapılan toplantılarda problemler ve çözüm önerileri ortaya konuldu. 

İş o rapor:

1-Kültürün İnşası ve Kültür Aktarımı Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem    
Kültürün aktarımı ve öğretimi noktasında faaliyetler yeterli mi? Bu hususta neler yapılabilir?

Çözüm Önerisi
Müzelere tarihi yapılara gezilerin düzenlenmesi
Öğrenciler ile okuma gruplarının oluşturulması ve değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi
Kurumsal iş birliklerinin artırılması ve üniversitelerin rolünün artırılması
Farklı kültürlerin de değerli olduğu bilinci verilmeli
İnsan-doğa odaklı faaliyetlerin artırılması
Devlet kurumları ile STK’ların ilişkilerinin daha ciddi bir zeminde kurulabilmesi
Dede Korkut faaliyetlerinin geniş halk kitlelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması
Spor faaliyetlerinin aktarılması
Sosyal medyanın daha aktif şekilde kullanılması
Öğretmenlere görev yaptığı yörenin kültürünü tanıtan eğitimler verilmeli
Sanatsal faaliyetler artırılmalı

Kültür inşası ve kültür aktarımı için neler yapılmalıdır?

Kültürel öğeler, tecrübe ve yaşantı ile inşa edilir ve yaşatılır. Kaybolmaya yüz tutmuş maddî ve manevî kültür unsurlarının yaşatılması gerekmektedir. Popüler kültürün etkisiyle yok olma tehdidine maruz kalan kültür unsurlarının tespit edilip yaşantımızda daha fazla yer edindirilip yeni nesillere bunun öneminin çeşitli vesilelerle anlatılması, 
Tarihî ve millî motifler barındıran kitap, dergi vb. kültür unsurlarının ailece düzenli ve devamlı bir şekilde okunması ve çocuklara okutturulması,
Kitap gibi kültür unsurlarının yanında tarihî ve millî motifler içeren çizgi film, belgesel vb. programların çocuklara izletilmesi,
Yabancı kültür unsurları içeren ve çocuk izleyicilerin ilgi alanına giren çizgi film, belgesel vb. programları karşısında ebeveynlerin son derece duyarlı olması,
Yeni evlenecek çiftlerin yukarıdaki hususlarda hassasiyet göstermesi için bilinçlendirilmesi.

Ailenin katkısı ne olabilir?

Ailelerin bilinçlendirilmesi, geleneğin biçimlendirdiği gündelik yaşan unsurlarının ıskalanmaması,
Değerler yitiminin önüne geçilmesi,
Okullarda ilk aşamada öğretim değil eğitim odaklı yaklaşımların öne çıkarılması,
Maddi beklentilerin manevi beklentilerin önüne geçmemesi, 
Kısa vadeli hedeflerin öncelenmesi ve pragmatik endişeler yerine uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi,
Kültür unsurlarının değersizleştirilmesi ve popüler olanın öne geçmesi karşısında hassasiyet gösterilmesi,
Değer üretimi,
Ailenin kendilik kodlarına yabancılaşması karşısında önlemler alınması,
Toplumun kendi kodlarıyla buluşturulması.

Kültür inşasında Bayburt evlerinin korunması ile ilgili sorunlar nelerdir?

Kültürümüzü yansıtacak şehir inşasına önem verilmeli,
Şehir plancılığında kültürel dokuyu yansıtacak çalışmalar öne çıkarılmalı,
Şehir merkezinde şehir müzesi kurulmalı,
Şehir mimarisinde kültür aktarımını sağlayacak mimariye geçilmeli,
Okullarda genel kültür dersler (müzik, Beden, Resim) yerel ölçekte kültürle ilişkilendirilmeli,
İlkokullarda her ilin kendi tarihinin anlatıldığı bir müfredat yapılmalı,
Eğitimde millilik politikaları devlet düzeyinde netleşmeli ve millilik sorunu tartışılmalı,
İllere ait değerler somut kültür mirası olarak tespit edilmeli,
Halk oyunlarının düğünlerde değil okullarda yaşatılması,
Bayburt türkülerinin kültürel öğelerini tespit edip bunların yaşatılması,
Ulusal ve yerel sanatçıların okullarda tanıtımı yapılmalı, 
Meslek liselerinde müzik derslerinin neden olmadığı tartışılmalı.

Kültür İnşasında ve aktarımında aileye, eğitime ve bürokrasiye düşen görevler nelerdir?

Ailelerin bilinçlendirilmesi ve bu konuda uygun platformlar aracılığıyla onlara eğitim verilmesi.
Eski kuşağın (nine ve dede) zaman zaman gençlerle bir araya getirilerek geçmiş birikimlerini (örf, adet, gelenek) gençlere aktarmasını sağlamak,
Yerel tarih derslerine ağırlık verilmeli.
Yerli ve milli karakterler üzerinden kültür aktarımı yapılmalı ve yerel simgeler küçük yaştan itibaren her yaş dönemine uygun olarak öğrencilere tanıtılmalı,
Anne ve babalar yoğun iş temposuna rağmen çocuklarını kültürel faaliyetlere götürmeli,
Kültür aktarımı için kültür evlerinin sayısının artırılması,
Kültürel gezilerin artırılması, bunun önünde engel oluşturabilecek prosedürlerin azaltılması.

Kültür aktarımında eğitimde neler yapılabilir?

Geleneksel oyunların popüler hale getirilmesi,
Geleneksel motif ve karakterlerin dijitalleştirilmesi,
Çeşitli yazılımlarla kültürel faaliyetlerin desteklenmesi,
Milli ve yerel müfredat düzenlenerek Türk kültürü dairesinde uygulanmalı,
Şehir tanıtım broşürleri hazırlanıp öğrenciye verilmeli,
Meslek liselerinde yerel kültürel öğelerin üretildiği bölümler açılmalı,
İlkokulda müze, sergi gibi kültürel gezilerin zorunlu tutulması,
Okullara bu tür etkinlikler için bütçe verilmesi,
Müzelerin ücretsiz hale getirilmesi,
Şehir tanıtıcı dersler artırılmalı,
Okulların kendi bünyesinde müze, müzik sınıflarının olması.

Öğrencilerin kültürel aktarım sorunları nelerdir?

Velilerin bilinçlendirilmesi,
Öğrencilerin sosyal medya etkileşimi kültürel boyutta kontrol edilmeli,
Medya okuryazarlığı hakkında öğrenci-öğretmen eğitimi verilmeli,
Kadro ihtisasında kültürel faaliyetler göz önünde bulundurulmalı,
Teknoloji bağımlılığı üzerine önlemler alınmalı.

2- Kültürün Eğitim Aracılığıyla Devamlılığı, Eğitim Politikaları Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem 
Kültürün eğitim aracılığıyla devamlılığı inşası ve kültür aktarımı için neler yapılmalıdır?

Çözüm Önerisi
Köy enstitülerinin felsefesinin benimsenmesi, 
Öğretmen yetiştirilmesinde Öğretmen Okullarının en önemli merci haline gelmesi, 
Zeka oyunları ve geleneksel oyunların yaygınlaştırılması,
Okulların çeşitli sanatları öğreten atölyeleri olması ve bu faaliyetlere zaman ayrılması, 
İlkokulların 6-7-8. sınıflarında faaliyet yürütecek teorik, pratik, görsel vb. sanatsal etkinliklerle öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve liseye ve üniversiteye buna göre gönderilmesi,
Liselere ve üniversitelere puanlara göre değil bu yeteneklere göre alım yapılması,
Bu bağlamda rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi ve öğrencilere alanlarına göre uzmanların rehberlik yapması,
Kültürel ve entelektüel birikim sahibi olmanın meslek sahibi olmaktan çok önemli olduğunun öğrencilere benimsetilmesi.

Eğitim Politikaları, kültürün eğitim aracılığıyla devamlılığı ve inşası ile ilgili neler yapılmalı?

Eğitimcilerin potansiyellerini ortaya koyabilecek imkânların sunulması, 
Liyakatin esas alınması,
Eğitim politikalarının sürekli değiştirilmemesi,
Ders kitaplarının alanının uzmanları tarafından hazırlanması ve niteliklerinin yükseltilmesi,
Ders kitapları hazırlanırken öğretmenlerin fikirlerinin alınması ve bu fikirlerin ders kitaplarında etkili olması.

Kültürün eğitim aracılığıyla devamı için eğitim politikaları nasıl olmalıdır?

Ders kitapları daraltılmalı, müfredatlar sadeleştirilmeli,
Yoğun okul temposunun azaltılarak kültürel faaliyetlere zaman ayırılmalı,
Çocukların kendilerini ifade edebileceği kültürel faaliyetlere katılımı sağlanmalı,
Branşlaşmanın artırılarak kültürel alandaki eksiklikler giderilmelidir.

Eğitim programlarındaki uygulamalar nasıl iyileştirilebilir?

Teoriler azaltılarak uygulamaların artırılması,
Öğrenci merkezli gelişime odaklanmalı,
Öz güven kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı,
Okuma ve yazma becerisini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı,

Öğrenci, yeteneğine göre nasıl yönlendirilmeli?

Öğrenci not kaygısından kurtarılmalı,
Mesleki alana yönlendirilmeli,
İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalı,
Öğrenci beceri dosyaları tutarlı ve güncel tutulmalı,
Müfredat ve kazanımlar alanlara yönelik sadeleştirilerek düzenlenmeli.

Öğrencilere ders dışında hayata dair neler kazandırılabilir?

Müfredatların azaltılması,
Kazanımlar aşama aşama düzenlenerek uygulanmalı,
Zorunlu eğitim kaldırılmalı ve başarı odaklı sistem uygulanmalı,
Fırsat eşitliği sağlanmalı,
Gündelik hayat ve sosyalleşme üzerine etkinlikler düzenlenmeli,
İlk dört yıl sınav yerine vatandaşlık ve adab-ı muaşeret odaklı eğitim olmalı,
Okul-Aile işbirliği düzenlenmeli,
Müfredat için kompozisyon dersleri eklenmeli.

Öğretmen adayları en doğru şekilde nasıl değerlendirilebilir?

Öğretmen seçiminde tek kriter puan olmamalı,
Adil bir seçim sistemi olmalı,
İletişim becerileri dikkate alınmalı,
Doğa ve çevre bilincine dikkat edilmeli,
Üniversitelerin uygulama yetersizliği düzeltilmeli,
Öğretmenlik uygulama dersleri artırılmalı.

Ders kitapları nasıl düzenlemeli?

Konu bütünlüğü olmalı.
Konu içerikleri okul alanlarına göre belirlenmeli,
Kültürel öğelerin aktarılmasındaki aksaklıklar giderilmeli,
Nevruz gibi kültürel programların resmî programa alınması.

Eğitimin kütüphane ve kütüphanecilik ayağında neler yapılabilir?

Okuma alışkanlığı kazandırmak adına, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerin il halk Kütüphanesine üye yapılması,
Okul Aile Birliği Başkan ve üyeleri vasıtasıyla velilerin il halk Kütüphanesinden istifadesinin sağlanması,
Kütüphanecilik kol veya kulüplerinin il halk Kütüphanesi ile iş Birliği halinde olmasını sağlamak adına çeşitli faaliyetlerin yapılması.
Etnik menşei ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan her ferdin üst kimliğinin Türklük olduğunun öğretilmesi ve bu kimliğe ait olan değerlere bağlı olunmasının telkin edilmesi,
Tarihî ve kültürel mirasın öğrenilmesi sürecinde siyasî ve ideolojik yaklaşımlardan kesinlikle uzak durulması    

Türk kültürünün korunması nasıl sağlanabilir?

Okul bünyelerinde şehirlerle kültürün korunması çalışması yapılmalı,
Büyüklerle küçükler bir araya getirilmeli ve nesiller arası kaynaştırma sağlanmalı,
Okullarda kurumsal kimliğin korunmasına yönelik derslerin okutulması, 
Kurumsal kimlikte süreklilik sağlanmalı,
Kurumsal kimlikler, iktidar politikalarına göre değişmemeli,
Avrupa medeniyetinin kavramları ile yola devam edilmemeli,
Eğitimde uygulamayı ihmal etmemeli.

Çocuklarda kimliğin inşasında neler yapılmalıdır?

Türkçenin korunması,
Ergenlik dönemindeki çocuğun, arayış içinde olduğu bir dönemde onu kültürel anlamda etkileyebilmeliyiz,
Farklı yaş aralığındaki çocuklara ihtiyaçlarına göre cevap vermeliyiz,
Kültür öğelerinin anlamını/değerini çocuklara kazandırmalıyız.

3- Kültür, Kimlik ve Kültürel Bellek Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem
Kültür, Kimlik ve Kültürel Bellek inşası ve bu değerlerin yaşatılması için neler yapılmalıdır?

Çözüm Önerisi
Millî bir kimlik inşası için tarih bilinci oluşturulması,
Türk tarihinin bir bütün olduğunun öğretilip kollektif bir tarih bilinci inşa edilmesi,
Etnik menşei ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan her ferdin üst kimliğinin Türklük olduğunun öğretilmesi ve bu kimliğe ait olan değerlere bağlı olunmasının telkin edilmesi,
Tarihî ve kültürel mirasın öğrenilmesi sürecinde siyasî ve ideolojik yaklaşımlardan kesinlikle uzak durulması.

Türk kültürünün korunması nasıl sağlanabilir?

Okul bünyelerinde şehirlerle kültürün korunması çalışması yapılmalı,
Büyüklerle küçükler bir araya getirilmeli ve nesiller arası kaynaştırma sağlanmalı,
Okullarda kurumsal kimliğin korunmasına yönelik derslerin okutulması, 
Kurumsal kimlikte süreklilik sağlanmalı,
Kurumsal kimlikler, iktidar politikalarına göre değişmemeli,
Avrupa medeniyetinin kavramları ile yola devam edilmemeli,
Eğitimde uygulamayı ihmal etmemeli.

Çocuklarda kimliğin inşasında neler yapılmalıdır?

Türkçenin korunması,
Ergenlik dönemindeki çocuğun, arayış içinde olduğu bir dönemde onu kültürel anlamda etkileyebilmeliyiz,
Farklı yaş aralığındaki çocuklara ihtiyaçlarına göre cevap vermeliyiz,
Kültür öğelerinin anlamını/değerini çocuklara kazandırmalıyız.

4- Kültürel varlıklar (Müzeler ve Tarihî yapılar) 

Problemler
Kültürel varlıklar (Müzeler ve Tarihî yapılar) eğitim sürecinde nasıl değerlendirilmelidir?  
 

Çözüm Önerileri
Öğrencilere yaşadıkları toprağın altında üstünde ne varsa hepsinin yasal ve meşru mirasçısı olduklarının öğretilmesi, 
Bu anlayışın bütün toplumların tarihî ve mukaddes değerlerine saygılı olunması şeklinde evrensel bir bağlamda da benimsetilmesi,
Müzeler ve tarihî yerlere aileler tarafından oldukça erken yaşlarda geziler düzenlenmeli, ailenin yetersiz olduğu durumlarda eğitim kurumları aracılığıyla gezi faaliyetleri düzenlenmeli,
Dijital imkânların (sanal müze, tarihî ve kültürel belgesel gibi) kültürün aktarılmasında daha çok kullanılmasına olanak sağlanması.

Kültürel varlıklar (Müzeler ve Tarihî yapılar) ile ilgili neler yapılabilir?

Kentin mimarî dokusuna dair farkındalık oluşturulması,
Derslerde tarihi yapıların gündeme getirilmesi,
Müzelerin en verimli biçimde değerlendirilmesi.

Çoruh nereye akacak?

Çoruh’un ıslahı bir an önce bitirilmeli ve şehre kavuşturulmalı,
Yeşil çevre sorunlarının gündemde tutulması,
Yaşadığımız mekânın/tabiatın/coğrafyanın korunması için insanlar bilinçlendirilmeli.

Kültürel varlıklar nasıl korunmalı ve bu varlıklarla ilgili toplum bilinci nasıl uyandırılmalıdır?

Devletler, kültürel yapılarla ilgili yasalar çıkarmalı,
Aileler kültürel varlıklarla ilgili bilinçlendirilmeli,
Kültürel varlıklara bakış açımızı değiştirmeliyiz ve okullarda kültürel varlıklarla ilgili dersleri artırmalıyız,
Kültür enstitülerinin kurulması (özellikle ülke bazında),
Devletin yanı sıra üniversitelerin de kültür varlıklarıyla ilgili çalışmalar yapması,
Şehirdeki kültür varlıkları tescillenmeli (81 il içinde kültür envanteri olmayan tek il Bayburt),
Müzelerde pedagogların bulundurulması ve uygun yaş gruplarına dersler verilerek kültür varlıklarının tanıtılması (sikkeye, seramiğe dokunması),
Kültür varlıklarını korumaya yönelik “Seçmeli Müze Dersleri”nin konulması,
Kültür varlıkları konusunda ailenin/toplumun bilinçlendirilmesine yönelik projeler yapılması,
Şehirde devlet müzesinin kurulması ve kazılardan elde edilen eserlerin burada sergilenmesi.

5- Derleme Çalışmaları Hakkında Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem    
Türk Eğitim sisteminin gelişmesinde Derleme Çalışmalarının ne gibi fonksiyonu olabilir?

Çözüm Önerisi    
Çocukların dil becerilerinin gelişmesi, tarihî mirasa ve kültürel değerlere aşina olmaları için millî destan, hikâye vb. materyallerin çocuklara okutulması,
Yerli ve millî kültüre ait olmayan yabancı unsurların derlemelerden arındırılması.

Derleme çalışmalarıyla ilgili karşılaşılan sorunlar nelerdir?

Derleme çalışmalarındaki finans eksikliğinin giderilmesi,
Kültürel varlıklarla ilgili envanterlerin hazırlanması.

6- Medya ve Dijitalleşme Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem    
Medya ve Dijitalleşme unsurlarının eğitim sistemine etkileri nasıl olmalıdır ve nelere dikkat edilmelidir?

Çözüm Önerisi
Aile çocuğun film, program vb. seçiminde belirleyici olmalı,
Çocuklara izletilen çizgi filmlerin millî manevî değerlere aykırı olmamasına özen gösterilmeli,
İzlenecek tarihî filmlerin millî unsurlarla donatılmış olmasına özen gösterilmeli,
Kültürel değerlerin menşeinin öğrencilere öğretilmesi.

Medya ve Dijitalleşme ile ilgili problemler nelerdir?

Her bir kuruma ait entelektüel birikim sağlanmalı,
Eğitim sistemimizin dijitalleşmeye ve sanal dünyaya tam olarak uyum sağlaması için güncel çalışmalar yapılmalı,
Teknoloji ile milli kültür birleştirilmeli,
Eğitim sistemi içerisinde çalışacak personelin milli kimlik çerçevesi içerisinde seçilmesi,
Milli folklorik özellikler taşıyan oyunlar dijital ortama aktarılmış ve eğlenceli hale getirilmiş şekilde derslere yerleştirilmeli,
Tarihî mirasın kıymetlerini simgeleyen kahramanlar diziler, filmler, dersler şeklinde sonraki kuşaklara aktarılmalıdır.

Dijitalleşmenin kültür üzerindeki olumlu etkisi nasıl artırılmalı?

Dijital platformlar üzerinden kültürel bilincin yaygınlaştırılması,
Kültür öğeleriyle ilgili programların artırılması,
Kendi milli ve yerli karakterlerimiz üzerinden hazırlanan içeriklerin çocuklara sunulması,
Ailelerin dijital platformlar konusunda bilinçlendirilmesi, 
Çocukların dijital ortamdaki faaliyetlerinin aileler tarafından kontrol edilmesi.

7- Sivil Toplum Örgütleri Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem
Sivil toplum örgütlerinin kimlik ve kültür inşasında rolü nedir ne olmalıdır?

Çözüm Önerisi
Öğrencilerin yetiştirilmesinde ihtiyaç duyulan maddî ve manevi destek sağlamalı,
Dernek vb. kuruluşlar, geleneksel programlar ve çalışmalar (akademik kitap, roman, belgesel vb.) yapılması için öncülük yapmalı.
Kültürel aktarımda sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler nelerdir?
Sivil toplum kuruluşları kültürel ve sanatsal faaliyetlerde finansal desteği sağlamalı.

8- Kültürel Yozlaşma ve Alınacak Önlemler İle İlgili Problemler ve Çözüm Önerileri

Problem
Kültürel yozlaşmayı artıran etmenler nelerdir? Kültürel yozlaşmanın engellenmesi için ne tür önlemler alınmalıdır?

Çözüm Önerisi

Dildeki yabancı kültür unsurları atılmalı, bu resmî bir politika haline gelmeli,
Sokak ve caddelerdeki tabelaların gözden geçirilip yerli ve millî olmayan isimler düzeltilmeli,
Bütün tüketim unsurları üzerinde bulunan isim ve görseller özenle seçilmeli, 
Dijital ortamlarda mevcut olan karakterler Türk kimliği ve tarihine uygun olan görsellerle zenginleştirilmeli.
Devlet eliyle kontrol edilebilecek medya ve dijital platformlar milli kimlik süzgecinden geçirilmeli,
Milli kültürümüze zarar verecek program ve etkinlikler karşısında ilgili devlet kurumlarının daha duyarlı olması ve gerekli önlemleri alması,
Bilinçli olarak toplumu yozlaştırmaya yönelik maksatlı programlar yeni kuşaklara ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu tarz programlar gerekli kurullar tarafından incelenmeli ve engellenmeli.
Kültür ve kültürel varlıklar konusunda hem çocuklara hem de ailelere eğitimlerin verilmesi,
Gelenek ve göreneklerin devam ettirilmesi,
“Ben” duygusundan sıyrılıp “biz” duygusunu ön plana çıkarmalıyız,
Var olan kültürü, korunması ve yaşaması için gelecek nesillere aktarmalıyız,
Dijital platformlarda kaybolmadan onu kendi düşünce dünyamıza uyarlamalıyız."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hamiyet yücesoy-dısburg 1 yıl önce

Türkiyemize müjde:türk dünyası manevi lideri"hoca ahmet yesevinin atası,makamı
muhammet hanefi(cengi),balca köyü Bayburtta.,ziyarete açılmıştır.
erzurum tabiat varlıkları onaylamıştır.tşkler